ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

TBORTBOR

วิธีการสร้าง/ทุบสถิิติ

 
                               ถ้าคุณเป็นบุคคล หรือมีเรื่องราวที่มีคุณสมบัติตรงกับหลักเกณฑ์การบันทึกสถิติของเรา คือ
 
"สุดยอด รายแรก แปลกใหม่ ไทยแท้"
 
ซึ่งหมายถึง เป็นบุคคลแรก หรือทำสิ่งใดครั้งแรกในประเทศไทย / มีเรื่องราวอันเป็นที่สุด หรือมีความสามารถเป็นอันดับ 1 / มีเรื่องราวที่แปลก ไม่มีใครหรือที่อื่นใดเหมือน ซึ่งแน่นอนทุกเรื่องราวต้องมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับความเป็นไทย   โดยคุณสามารถแสดงต่อเราโดยตรง หรือมีหลักฐานพร้อมสักขีพยานที่ยืนยันได้  เพื่อที่เราจะตรวจสอบข้อมูล หลักฐาน และพิจารณา ตามหลักสากล หากถูกต้องแล้วจะบันทึกไว้ใน
Thailand Book of Records : บันทึกไทย หรือ Book of Records อื่นๆ ตามที่คุณต้องการ  
 
 
วิธีการเพื่อให้ได้รับการบันทึก
 
คุณสามารถดำเนินการได้ 2 ลักษณะ คือ
 
1. ส่งหลักฐานเพื่อให้ Thailand Book of Records พิจารณารับรองสถิติ
 
2. ทำสถิติต่อหน้าตัวแทนของ Thailand Book of Records เพื่อการพิจารณารับรองสถิติ 
           
เพื่อให้ได้รับการบันทึก กรุณาติดต่อเพื่อรับคำแนะนำในรายละเอียดก่อนส่งหลักฐานหรือการพยายามทำ / ทุบ
สถิติ    และเพื่อขอรับแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนผู้พยายามทำ /ทุบสถิติ ซึ่งจะต้องกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน และแสดงการยืนยันความต้องการให้เราพิจารณารับรองสถิติ
 
กฎเกณฑ์และหลักปฏิบัติ
 
คุณสมบัติ
 
              การบันทึกใน Thailand Book of Records : บันทึกไทย จะพิจารณาการทำสถิติของบุคคลสัญชาติไทย (ถ้าเป็นสถาบันหรือนิติบุคคลต้องจดทะเบียนในประเทศไทยและทำสถิติในนามประเทศไทย) สำหรับเยาวชน (อายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์) ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
 
                   หากเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย สถิติที่จะได้รับการบันทึกนั้น ต้องเกี่ยวข้องกับความเป็นไทย เช่น บุคคลสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย พยายามสร้างสถิติการเต้นรำเพื่อบันทึก จะต้องเป็นการเต้นรำแบบไทยหรือเต้นประกอบเพลงไทย เป็นต้น
 
วิธีปฏิบัติ
 1. การพยายามสร้าง / ทุบสถิิติ ที่จะแสดงต่อตัวแทน Thailand Book of Records : บันทึกไทย จะต้องแจ้งล่วงหน้าและต้องขึ้นทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 
 2.  Thailand Book of Records จะแจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้ทราบ  
 
 3. ผู้พยายามสร้าง / ทุบสถิติ ต้องเป็นผู้ดำเนินการต่างๆ เพื่อความสะดวกในการพิจารณารับรองสถิติ อันได้แก่ อุปกรณ์การวัด การจัดการกิจกรรม  การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ ตลอดจนสักขีพยาน เพื่อการตรวจสอบร่วมกันกับตัวแทน Thailand Book of Records  
 
4. ผู้พยายามสร้าง / ทุบสถิติ ต้องส่งหลักฐานตามที่ Thailand Book of Records กำหนดหลังจากการพยายามสร้างสถิติสิ้นสุดลง
 
5. หากได้รับการรับรองสถิิติ  Thailand Book of Records : บันทึกไทย จะมอบสัมฤทธิ์บัตร เพื่อเป็นการยืนย้นสถิติอย่างเป็นทางการ  และสถิติจะได้รับการบันทึกในหน้งสือ บันทึกไทย และบนสื่อต่างๆ ของ Thailand book of Records : บันทึกไทย
 
6. ค่าธรรมเนียมในการจดบันทึก ขึ้นอยู่กับรูปแบบ และสถิติที่จะบันทึก โดยจะแจ้งให้ทราบ ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจ และขึ้นทะเบียน 
 
 
ข้อแนะนำ
 
         การทำสถิติระดับชาติหรือระดับโลก ควรปฏิบัติดังนี้
            1. การทำสถิติไม่จำเป็นต้องทำต่อหน้าตัวแทนของ Thailnd Book of Records : บันทึกไทย เสมอไป แต่ต้องมีบุคคลผู้มีตำแหน่งทางสังคมเป็นพยาน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ ครูใหญ่ คณบดี อธิการบดีหรือข้าราชการชั้นสูง 
             2. การทำสถิติเฉพาะสาขา ควรมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขานั้น เช่น นักคณิตศาสตร์มีชื่อเสียงหรือครูสอนคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นพยานการทำสถิติเกี่ยวกับด้านคณิตศาสตร์คิดในใจ  
             3. Thailand Book of Records : บันทึกไทยจะไม่รับรองการทำสถิติในสื่อใด ๆ แต่เพียงอย่างเดียว แต่จะตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ กับผู้สมัครเอง พยานหรือบุคคลที่สาม
             4. Thailand Book of Records : บันทึกไทยไม่รับผิดชอบความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมหรือผู้ชมการทำสถิติใด ๆ เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ทำสถิติที่ต้องเตรียมและรับรองความปลอดภัย อุปกรณ์ที่ใช้ต้องเหมาะสมและตรวจสอบก่อนการทำสถิติ และเป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบสุขภาพและความปลอดภัยของประเทศนั้น ๆ
             5. Thailand Book of Records :บันทึกไทย ไม่ยอมรับและไม่ส่งเสริมการทำสถิติที่ก่อให้เกิดอันตายต่อสุขภาพและร่างกายของผู้ทำสถิติหรือผู้ชม และการทำสถิติที่ผิดศีลธรรมอันดีงาม หรือหมิ่นศักดิ์ศรีของผู้อื่นและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ หรือผิดกฎหมาย
แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter