ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> ยานพาหนะ,คมนาคมธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนต้นไม้แห่งแรก

 

 

          โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมือง หรือในชื่อเรียก “โรงเรียนต้นไม้” เป็นหลักสูตรการอบรมที่เปิดขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจที่อยากมีความรู้ในเรื่องการตัดแต่งและดูแลต้นไม้ใหญ่ในเขตเมืองอย่างถูกวิธี เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคมและเป็นการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องป่าไม้ในเขตเมือง (Urban Forestry) โดยเปิดอบรมหลักสูตรระดับหัวหน้างานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์๒๕๕๗ เป็นเวลา ๓๐ วัน

          โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายๆฝ่าย ทั้งภาควิชา๓มิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และกลุ่มบิ๊กทรี ด้วยการสนับสนุนจาก ปตท. จำกัด

   

อาจารย์ธราดล ทันด่วน หรือครูต้อ เป็นวิทยากรผู้อบรม โดยจะสอนทั้งระดับผู้ปฏิบัติงาน ก็คือ คนที่ต้องขึ้นไปตัดแต่งกิ่งบนต้นไม้ จนถึงการเป็นผู้บริหารกิจการรับตกแต่งต้นไม้ใหญ่ในเมือง ครอบคลุมทั้งการบริหารกิจการขนาดเล็ก การตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ภูมิสถาปัตย์ การปีนต้นไม้อย่างไรให้ปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะทำงาน ซึ่งโรงเรียนต้นไม้นั้นเปรียบเสมือนกับคนกลาง ที่ทำให้คนกับต้นไม้ในเมืองใหญ่นั้น สามารถอยู่ร่วมกันได้

          ถ้าเราทุกคนรู้จักช่วยกันดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมือง  เราก็สามารถอยู่ร่วมกันและเราที่เป็นมนุษย์ก็จะได้ประโยชน์จากการได้รับร่มเงาและได้รับอากาศที่บริสุทธิ์อย่างยั่งยืน

       

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter