ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> ยานพาหนะ,คมนาคมวิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยี

แพทย์เลเซอร์คนแรกของเอเชีย

    แพทย์เลเซอร์เอเชียคนแรก

ศ.นายแพทย์ณรงค์นิ่มสกุลM.D., F.I.C.S. เป็นคนไทยที่ได้รับการบันทึกสถิติเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์หลายสถิติ ซึ่งปัจจุบันศ.นพ.ณรงค์ เป็นผู้อำนวยการ ศูนย์เลเซอร์ณรงค์การแพทย์  

เป็นศัลยแพทย์ชาวไทย ด้านศัลยกรรมตกแต่ง (Plastic & Reconstructive Surgery)

สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์   M.D. (Docter of Medicine)จาก
Chiba University,School of Medicine, ประเทศญี่ปุ่น เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๑ (ค.ศ.1968)
และศึกษาเฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งPlastic & Reconstructive Surgery ที่
Yokohama City University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๗ (ค.ศ.1974)

 

            หลังจากสำเร็จการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว ยังคงเป็นศัลยแพทย์ในประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องถึง 32 ปี  จนเป็นผู้ชำนาญการพิเศษคนแรกที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่น ซึ่งมีสิทธิสอนการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง (Plastic Surgery) ในประเทศญี่ปุ่น โดยสอบผ่านและได้รับการรับรอง Certified Board,  Japan  Society  for  Plastic  & Reconstructive  Surgery ในพ.ศ.๒๕๑๗ (ค.ศ. 1974)

             และเป็นคนแรกที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่น ที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแพทย์ของญี่ปุ่น ใน School of Medicine, Tokai University, Kanagawa ประเทศญี่ปุ่น เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๓๑ (ค.ศ.1976-1988)

ในระหว่างที่เป็นศัลยแพทย์ที่ญี่ปุ่น ศ.นพ.ณรงค์ ได้ไปศึกษาด้านเลเซอร์ทางการแพทย์ ซึ่งนับว่า

เป็นแพทย์ชาวไทยและแพทย์ชาวเอเชียคนแรก ที่ศึกษาการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ เลเซอร์ ในการผ่าตัด กับProfessor  Isaac Kaplan ชาวอิสราเอล ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ เมื่อพ.ศ.๒๕๒๐ (ค.ศ.1977)ที่ Tel Aviv University ประเทศอิสราเอล และเป็นคนแรกที่นำความรู้และเครื่องคาร์บอนไดออกไซด์ เลเซอร์ มาใช้รักษาคนไข้ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นครั้งแรก เมื่อพ.ศ.๒๕๒๐ (ค.ศ.1977)

            ศ.นพ.ณรงค์ นับว่าเป็นแพทย์ที่สร้างนวตกรรมทางการแพทย์มากมาย อาทิ ท่านเป็นแพทย์คนไทยที่เห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาวะของผู้ชาย ที่จำเป็นต้องขลิบปลายหนังหุ้มอวัยวะเพื่อป้องกันและลดภาวะการเกิดโรคและความผิดปกติของผู้ชายเอง และคู่สมรส  จึงเป็นคนแรกของโลกที่คิดค้นและประดิษฐ์ เครื่องมือช่วยในการผ่าตัดขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย เป็นเครื่องมือที่ใช้ร่วมกับ เครื่องคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ เพื่อการผ่าตัดที่ปลอดภัย โดยให้ชื่อว่า "BOY HAPPY"โดยจดลิขสิทธิ์ที่ประเทศญี่ปุ่น ในพ.ศ.๒๕๒๘ (ค.ศ. 1985)  จนถึงปัจจุบันท่านยังคงเป็นแพทย์คนเดียวที่ผ่าตัดขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายด้วยวิธีเลเซอร์ ซึ่งนับว่าเป็นนวตกรรมในการรักษาที่ทำให้เสียเลือดน้อยและแผลหายเร็วขึ้น อีกทั้ง เขียนหนังสือเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับคนทั่วไปอีกด้วย

 

  

            ในขณะที่เป็นศัลแพทย์ที่ญี่ปุ่น ศ.นพ.ณรงค์ ยังเป็นแพทย์ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศญี่ปุ่นมากมาย จนได้รับการประกาศเกียรติคุณหลายด้าน อาทิ เป็นคนไทยคนแรก ที่มีผลงานในการช่วยเหลือทางการแพทย์เลเซอร์ของญี่ปุ่น และช่วยในการประสานความเข้าใจตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรม การศึกษา ระหว่างญี่ปุ่น-ไทย จนได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้เป็นคนไทยดีเด่นในรอบ ๑๐๐ ปี แห่งสัมพันธ์ไมตรีญี่ปุ่น – ไทย เนื่องในโอกาส ฉลองการเปิดสัมพันธ์ไมตรีทางการทูตครบ ๑๐๐ ปี ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๑ (ค.ศ.1988)

             เป็นแพทย์ไทยคนแรกที่ใช้เลเซอร์การแพทย์ช่วยเหลือผ่าตัดให้ผู้ป่วยยากจนชาวญี่ปุ่น และได้รับรางวัลดีเด่นในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในประเทศญี่ปุ่น จากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ของญี่ปุ่น (Japan Good Deeds Association) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๒ (ค.ศ.1989)

 

  

            เมื่อศ.นพ.ณรงค์ กลับมาประเทศไทย ท่านยังคงพัฒนาและร่วมสร้างนวตกรรมด้านการแพทย์สำหรับคนไทย อีกหลายเรื่อง อาทิ เป็นแพทย์ศัลกรรมไทยคนแรก ที่ทำการผ่าตัดแปลงเพศให้คนไข้ซึ่งเป็นคนไทย ในประเทศไทยเมื่อพ.ศ ๒๕๑๗ (ค.ศ.1974) ทำให้ผู้ที่ต้องการแปลงเพศไม่ต้องเดินทางไปรักษาที่ต่างประเทศ

             ในระยะแรกที่ท่านกลับมาประเทศไทย ท่านยังนำวิธีการรักษาด้วยเลเซอร์เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นคนแรกด้วย โดยเริ่มนำเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ (ค.ศ.1981) อย่างไม่เป็นทางการ และการรักษาให้คนไข้รายแรกด้วยวิธีเลเซอร์คือ การศัลกรรมด้วยการดึงหน้า

             ต่อมาท่านเป็นแพทย์ไทยคนแรกที่ ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมเลเซอร์ทางการแพทย์นานาชาติ (International Society for Laser Surgery & Medicine) ในช่วงพ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๖ (ค.ศ.1991-1993) และทำหน้าที่เป็นประธานจัดการประชุมเลเซอร์นานาชาติ ครั้งที่ ๑๐ ระหว่าง วันที่ ๑๒-๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖ (ค.ศ.1993) เป็นผู้ริเริ่มและร่วมคิดค้นวิธีการผ่าตัดรักษาโรคต่อมลูกหมากโต ด้วยเลเซอร์กับวิศวกรและแพทย์ชาวญี่ปุ่นและแพทย์ชาวมาเลเซีย จนได้วิธีการผ่าตัดรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยเลเซอร์ครั้งแรกของโลก   หลังจากทดลองผ่าตัดคนไข้ต่อมลูกหมากโต ๑๐๐ คนโดยแพทย์ชาวมาเลเซียแล้ว ได้มีการสาธิตการผ่าตัดคนไข้รายที่ ๑๐๑ ในการจัดประชุมนานาชาติครั้งที่ ๑๐ นี้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการผ่าตัดรักษาต่อมลูกหมากโต และเป็นการสาธิตที่ถ่ายทอดวิธีการผ่าตัดจากห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตสามเสน จังหวัดกรุงเทพ มายังห้องประชุมที่ศูนย์ประชุมเซ็นทรัลพลาซ่า เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ผู้เข้าประชุมสามารถซักถามกับแพทย์ในห้องผ่าตัดผ่านการถ่ายทอดได้ นับเป็นการส่งคลื่นถ่ายทอดสดการรักษาจากห้องผ่าตัดมายังห้องประชุมเป็นครั้งแรกในประเทศไทยได้สำเร็จ

               ก่อนหน้าที่วงการแพทย์จะใช้คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์มาใช้ในการรักษาอย่างแพร่หลาย               

ศ.นพ.ณรงค์ยังเป็นแพทย์ไทยคนแรกที่ร่วมพัฒนาเครื่องคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ ร่วมกับวิศวกร ชาวไทยจนได้เครื่องที่มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้ดียิ่งขึ้น เป็นเครื่องแรกของประเทศไทย ใช้ชื่อว่า “วันไทย” (WAN THAI)นำออกมาใช้ในการรักษาเมื่อพ.ศ ๒๕๓๘ (ค.ศ.1995)  

 

                              

              เป็นแพทย์ไทยคนแรกที่ร่วมพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ผลิตโดยคนไทย

และผลิตในประเทศไทย ชื่อว่า หุ่นยนต์ดินสอ ผลิตสำเร็จเมื่อต้นปี ๒๕๕๘ (ค.ศ.2015) และนำไปแสดงในที่ประชุมทางการแพทย์ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ (ค.ศ.2015)หุ่นยนต์ดินสอ มีความสามารถหลากหลาย เช่น สามารถเป็นเพื่อนคุยกับผู้สูงอายุที่นอนอยู่บนเตียง, รับโทรศัพท์ ติดต่อหมอ พยาบาล, ร้องเพลงให้ผู้สูอายุฟัง, ชวนสวดมนต์, อ่าหนังสือให้ฟังได้ทั้งเล่ม, แสดงท่ากายภาพบำบัด, เฝ้าดูความปลอดภัยตอนผู้สูงอายุหลับเวลากลางคืนท่ามกลางความมืดได้

              ความสำเร็จต่างๆ เหล่านี้นับเป็นนวัตกรรมด้านการแพทย์ที่ ศ.นพ.ณรงค์ นิ่มสกุล เป็นผู้ริเริ่มหรือมีส่วนร่วม ทำให้ประเทศไทย ตลอดจนประเทศอื่นๆ มีวิวัฒนาการด้านการรักษาก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และยังนำวิธีการรักษาดังกล่าว มาทำประโยชน์ต่อสังคมช่วยเหลือผู้ป่วย คนพิการ และผู้ป่วยด้อยโอกาสอีกด้วย

            บันทึกไทย Thailand Book of Records จึงบันทึกสถิติทั้งหมดไว้เป็นที่เรียบร้อย

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter