ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> TBORTBOR

สิ่งแรกในเมืองไทย

 

               หลังจากที่“นายฑิต” รวบรวมและตีพิมพ์หนังสือ 

        “คนแรก” ออกมาจำหน่ายเมื่อปี พ.ศ. 2481 ถึง 21 ปี

        วงการหนังสือจึงได้เห็นหนังสือในแนวนี้อีกเล่มหนึ่งที่

        มีค่าควรแก่การนำมากล่าวถึง นั่นคือ สิ่งแรกในเมือง

        ไทย ซึ่งเป็นหนังสือรวมเรื่องต่าง ๆ หลายสาขาที่เริ่มมี

        ครั้งแรกในเมืองไทย  คุณสงวน อั้นคงเป็นผู้รวบรวม

        และเรียบเรียง

 

               ตามข้อความในหนังสือฉบับล่าสุด ทำให้เรา

        ทราบว่าหนังสือเล่มนี้ได้รับการแก้ไขปรับปรุงและ

        พิมพ์ซ้ำอีกสองครั้ง ครั้งสุดท้ายแยกเป็นฉบับบาง

        กว่าถึง 4 เล่ม

 

               คุณสงวน อั้นคงบรรยายไว้ในคำนำเมื่อพิมพ์

        ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2502 ว่า “ข้าพเจ้าได้ค้นคว้ารวบ 

         รวมมา

 

               จากหลักฐานต่าง ๆ แล้วเรียบเรียงขึ้น บางเรื่องก็

        อาศัยหลักฐานมากแห่ง เล่มโน้นหน่อยเล่มนี้นิด แล้ว

นำมาประติดประต่อเป็นเรื่องขึ้น บางเรื่องแม้จะได้จากที่โน้นหน่อยที่นี้นิดแล้วก็ยังจับต้นชนปลายไม่ได้ความ ต้องอาศัยท่านผู้รู้เมตตาช่วยแนะนำให้จึงสำเร็จตามต้องการ บางเรื่องพบหลักฐานในหนังสือกระท่อนกระแท่นเต็มที ต้องหาโอกาสไปดูของจริงจึงเรียบเรียงสำเร็จ และเนื่องจากเรื่องต่าง ๆ ที่บรรจุไว้ใน “สิ่งแรกในเมืองไทย” ได้เอามาจากหลักฐานมากแห่งดังกล่าวแล้ว บางเรื่องก็คัดเอามาจากหลักฐานเป็นบางตอน บางเรื่องก็ย่อเอาใจความมา ฉะนั้นเรื่องไหนหรือตอนใดนำมาจากหนังสือเรื่องอะไร ข้าพเจ้าก็ได้อ้างชื่อหนังสือนั้นไว้ในเรื่องนั้น ๆ หรือตอนนั้น ๆ บางแห่งได้บอกเล่มและหน้าไว้ด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้ที่ใคร่จะศึกษาค้นคว้าความพิสดารต่อไป”

 

              “สิ่งแรกในเมืองไทย” ฉบับแรกมีทั้งหมด 100 เรื่อง จัดแบ่งเรื่องประเภทเดียวกันไว้เป็นหมวด ๆ เรื่องต่าง ๆ ไม่ได้บรรยายอย่างละเอียด เพียงระบุว่า เรื่องนั้น ๆ เกิดขึ้นเมื่อไร สมัยไหน ใครเป็นคนแรกที่ริเริ่มขึ้น และได้วิวัฒนาการมาอย่างไร โดยสังเขปจนถึงปัจจุบัน แต่ก็ไม่ได้เขียนย่อเกินไป จนทำให้ผู้อ่านมองไม่เห็นร่องรอยแห่งความวิวัฒนาการ

 

              และที่พัฒนามากกว่า หนังสือ “คนแรก” ก็คือมีภาพประกอบด้วย คุณสงวน อั้นคงอธิบายเรื่องภาพประกอบไว้ว่า “ทั้ง ๆ ที่ข้าพเจ้าเข้าใจว่า เรื่องหนึ่ง ๆ คงจะอ่านได้ความติดต่อกัน แต่ก็ไม่วายกังวล เกรงผู้อ่านจะเข้าใจยากในบางเรื่องบางตอน ด้วยเหตุนี้จึงได้พยายามหาภาพมาตีพิมพ์ประกอบคำอธิบายเท่าที่เห็นสมควร”

 

             ที่มาที่ไปของ“สิ่งแรกในเมืองไทย” ก็น่าสนใจ คุณสงวนทำงานเป็นบรรณรักษ์หอสมุดแห่งชาติ มีนักเรียนนักศึกษามาค้นข้อมูลเป็นประจำ บางคนก็ขอความช่วยเหลือในการให้คุณสงวนแนะนำหนังสือหรือค้นคว้าเพิ่มเติมให้ คุณสงวนเป็นคนที่ใช้หลัก สุจิปุลิ จึงจดบันทึกเรื่องราวที่ค้นมาได้ไว้ สั่งสมไปเรื่อย จนเป็นกอบเป็นกำนำมาร้อยเรียงเป็นหนังสือหนาหลายร้อยหน้าได้     

 

             ถ้าเราสรุปว่า “คนแรก” ของนายฑิต เป็นต้นตำรับหนังสือแนว Book of Records เล่มแรกของเมืองไทย และก่อน Guinness Book of Records ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกถึง 16 ปี ก็ต้องนับว่าคุณสงวน อั้นคงเป็นผู้สานต่อรุ่นที่สองอย่างสมศักดิ์ศรีของการเป็น “บันทึกไทย” หรือ Thailand Book of Recordsที่ดี

 

 

 

 

 

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter