ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> มนุษย์สังคมมนุษย์สังคม

ลูกเสือชาวบ้าน

 

   

               ลูกเสือชาวบ้าน เป็นกลุ่มของชาวบ้าน

ที่มาทำประโยชน์ให้แก่สังคม ผ่านทางกิจการ

ลูกเสือ โดยมีการทำงานหรือการเข้าค่ายต่างๆ

คล้ายกับลูกเสือที่มีการเรียนการสอนตามโรงเรียน

ทั่วๆ ไปลูกเสือชาวบ้านเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2521

โดย พ.ต.อ.สมควร หริกุล ได้เลือกชาวบ้านตาม

แนวชายแดนมารับการฝึกอบรมเป็น อาสาสมัคร

ชาวบ้านชายแดน ภายหลังเปลี่ยนการฝึกอบรมโดยเน้นการใช้อาวุธทางความคิด และเรียกว่า ลูกเสือชาว

บ้านจัดอบรมรุ่นแรกที่บ้านเหล่ากอหก อ.ด่านซ้าย จ.เลย ในพ.ศ. 2514

 

               การฝึกสอนนั้นเน้นให้ชาวบ้านรู้จักดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้าน การป้องกันตนเอง ตลอดจนการสอดแนมรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนเป็นอันดับต้น (เพื่อป้องกันการคุกคามของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย) โดยการฝึกได้นำเอาหลักในการฝึกวิชาลูกเสือมาเป็นแนวทางปฏิบัติ ภายหลังได้รับการขยายไปสู่ทั่วทุกภูมิภาคและทุกจังหวัดของพื้นที่ประเทศไทย เนื่องจากเป็นองค์กรที่สามารถเสริมสร้างให้ประชาชนได้มีความผูกพัน เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะได้เป็นอย่างดี

 

               เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน ห่วงรัดผ้าผูกคอ และหน้าเสือ   และทรงรับกิจการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

               ต่อมาสภาลูกเสือแห่งชาติ  พิจารณาเห็นว่ากิจการลูกเสือชาวบ้านเป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง  และการพัฒนาชุมชน จึงได้ตกลงรับกิจการลูกเสือชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ  เมื่อ 5 กรกฎาคม 2516

 

               ปัจจุบันแม้ว่ากิจการลูกเสือชาวบ้านจะได้ลดบทบาทและความสำคัญลงไป แต่ก็ยังมีการจัดฝึกอบรมบ้างตามจังหวัดต่างๆ อยู่ตามสมควร

 

 

ที่มา ๑. http://th.wikipedia.org/wiki/ลูกเสือชาวบ้าน

๒. https://sites.google.com/site/bpp506/1-prawati-luk-seux-chaw-ban

 

 

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter