ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> การศึกษาการศึกษา

รางวัลยูเนสโก้ การศึกษาเพื่อสันติภาพ

 

          พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) นามเดิม 

ประยุทธ์ อารยางกูรคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลการศึกษา

เพื่อสันติภาพ จากยูเนสโก เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๗

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล/ภาพ : http://www.dhammajak.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter