ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> การศึกษาการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรก

 

          มหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรก โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงพระดำริตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยตั้งภายในวัดบวรนิเวศวิหาร บางลำพู เมื่อพ.ศ.๒๔๓๖ เป็นการศึกษาสมัยใหม่ ไม่ใช่ภาษาบาลีและใช้วิธีวัดผลแบบข้อเขียนมาใช้เป็นแห่งแรกของไทย

 

ข้อมูล/ภาพ : http://www.mbu.ac.th

 

 

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter