ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> ยานพาหนะ,คมนาคมสถานที่ , สิ่งก่อสร้าง

พิพิธภัณฑ์ทองคำแห่งแรก

    

กำเนิดตราพระครุฑพ่าห์และพิพิธภัณฑ์ทองคำแห่งแรกของประเทศไทย

   

            ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้ประกอบธุรกิจการค้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้สอยในกิจการของราชสำนัก ตามความในพระราชบัญญัติใช้ตราแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ร.ศ. ๑๐๘ (พ.ศ. ๒๔๓๒) "..เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯตั้งเป็นช่างหลวงแล้ว ก็ได้รับพระบรมราชานุญาตใช้พระราชลัญจกรสำหรับแผ่นดินและประจำรัชกาลให้เป็นเกียรติยศ มีช่างทอง และช่างถ่ายรูป เป็นต้น ตราแผ่นดิน ซึ่งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นายช่างได้ใช้นี้ ก็เพื่อเป็นเกียรติยศอย่างเดียว หาได้ให้ใช้เป็นดวงตาหมายยี่ห้องการค้าขายสำหรับห้างและร้านไม่.." ซึ่งในสมัยนั้นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราแผ่นดินโดยระบุข้อความไว้ด้วยว่า “โดยได้รับพระบรมราชานุญาต”

     

              ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนตราแผ่นดินเป็นตราพระครุฑพ่าห์ ผู้ที่ได้รับพระราชทานตราตั้งจึงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราพระครุฑพ่าห์ ซึ่งเป็นตราแผ่นดินอยู่แล้วนั้นเป็นเครื่องหมายตราตั้งสืบต่อมา

             ซึ่งร้านทองตั้งโต๊ะกังเป็นร้านทองร้านเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับพระบรมราชานุญาตตราตั้งครุฑ โดยได้รับพระบรมราชานุญาตเมื่อปี ๒๔๖๔ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๖

             พิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกัง เป็นพิพิธภัณฑ์ทองคำแห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันมี คุณไชยกิจ ตันติกาญจน์ ทายาทรุ่นที่๔ ของคุณทวดโต๊ะกัง แซ่ตั้ง เป็นผู้ดูแลกิจการร้านทองและพิพิธภัณฑ์ทองคำ เปิดให้เข้าชมและศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาวิธีการทำทองรูปพรรณในสมัยก่อน ซึ่งในพิพิธภัณฑ์ได้เก็บเครื่องมือทำทองเมื่อครั้งสมัยแรกเริ่มกิจการไว้ให้ศึกษามากมาย โดยพิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกัง ตั้งอยู่ที่ ถนนมังกร เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร 

     

     

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter