ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> มนุษย์สังคมมนุษย์สังคม

จังหวัดล่าสุดของประเทศไทย

 

 

               จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดที่เพิ่งจัด            ตั้งล่าสุดของประเทศไทย มีพื้นที่                             ครอบคลุม 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง

         บึงกาฬ อำเภอปากคาด อำเภอโซ่พิสัย

         อำเภอศรีวิไล อำเภอเซกา อำเภอบุ่งคล้า

          อำเภอพรเจริญ และอำเภอบึงโขงหลง

         โดย จังหวัดบึงกาฬนั้น มีพื้นที่รอยต่

         ด้านทิศตะวันออกติดกับจังหวัดนครพนม

         ทิศตะวันตกติดกับหนองคาย ทิศใต้ติดกับ

          สกลนคร และทิศเหนือติดกับประเทศลาว

       โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดคนแรก ชื่อ นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา 

 

               เมื่อปี พ.ศ. 2537 นายสุเมธ พรมพันห่าว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเสรีธรรม จังหวัดหนองคาย ได้ทำเรื่องขอให้มีการตั้ง บึงกาฬ เป็นจังหวัดที่ 77 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีการพิจารณาว่า ยังไม่มีแผนที่จะยกฐานะอำเภอบึงกาฬขึ้นเป็น จังหวัดบึงกาฬ เพราะการจัดตั้ง จังหวัดใหม่เป็นการเพิ่มภาระด้านงบประมาณ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มกำลังคนภาครัฐซึ่งขัดมติคณะรัฐมนตรี

 

               ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 กระทรวงมหาดไทยได้นำเรื่องการจัดตั้ง จังหวัดบึงกาฬ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง และล่าสุดคณะรัฐมนตรีก็มีมติให้ทำการจัดตั้ง จังหวัดบึงกาฬ เป็น จังหวัดที่ 77 ของไทย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 

 

 

ที่มา ๑. http://hilight.kapook.com/view/50972

 

 

 

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter