ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

About Us

 

 

                                                                                       

 

                                                                            บันทึกไทย

                                                   Thailand Book of Records(TBOR)

 

                Thailand Book of Records : บันทึกไทย เป็นหน่วยงานที่รวบรวมสถิติของประเทศไทยหรือเกี่ยวเนื่องกับ

ประเทศไทย อันได้แก่ เรื่องราวที่เป็นอันดับแรก ที่สุด แปลก หรือมีเพียงหนึ่งเดียว โดยการสืบค้นข้อมูลที่เป็นจริง และการพิสูจน์

ตรวจสอบตามหลักฐานและสักขีพยาน เพื่อนำมาบันทึกลงหนังสือรายปี และรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้เพื่อเป็นการยืนยันและอ้างอิง  

 

       วัตถุประสงค์

              1. เพื่อบันทึกประวัติทางสถิติอย่างเป็นทางการที่เชื่อถือได้

              2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของคนไทยและประเทศไทย

              3. เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เยาวชนตลอดจนคนไทยทั่วไปเกิดการตื่นตัวในการดึงศักยภาพที่ซ่อนเร้นออกมาใช้อย่างเต็มที่

              4.เพื่อเป็นก้าวแรกในการมุ่งสู่ระดับโลก

              5. เพื่อสร้างเวทีของคนไทยในการแสดงศักยภาพให้ทั้งโลกได้รับรู้

 

     การดำเนินงาน

 

               1. จัดทำหนังสือ บันทึกไทย (Thailand Book of Records)  ซึ่งรวบรวมเรื่องของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นครั้งแรกใน

 ประเทศไทย และรวบรวมสถิติความเป็นที่สุดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือเกี่ยวกับประเทศไทย เช่น ใหญ่ที่สุด เล็กที่สุด ความ

สามารถอันเป็นที่สุดของคนไทย   โดยแบ่งออกเป็น 11 หมวด ดังนี้

 

                       1. มนูษย์และสังคม

                            - ราชวงศ์

                            - ศาสนา

                            - การเมืองการปกครอง

                            - ธุรกิจ-เศรษฐกิจ

                            - วิถีไทย

                       2. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                       3. การศึกษา

                       4. กีฬา

                       5. ศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง

                              - ศิลปะ วัฒนธรรม

                              - ภาพยนตร์ โทรทัศน์ เพลง

                              - หนังสือ สิ่งพิมพ์

                        6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                        7. สถานที่และสิ่งก่อสร้าง

                        8. ยานพาหนะและการคมนาคม

                        9. นักสะสม

                       10. จิตอาสา

                       11. มหัศจรรย์

              ทั้งนี้  สถิติและข้อมูลดังกล่าวจะจดบันทึกเป็นรายปี การจดบันทึกและรวบรวมตีพิมพ์เล่มแรก เมื่อปี 2556 

 

                  2. เป็นสักขีพยานและพิจารณาตัดสิน การสร้างและ/หรือทำลายสถิติ  โดยมีหลักฐานและสักขีพยาน

และสถิติที่ได้รับการยืนยันแล้วจะบันทึกลงในหนังสือ บันทึกไทย (Thailand Book of Records)  เพื่อประกาศ

 ความเป็นที่หนึ่ง

                 3. เผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ได้รับการบันทึกทางเว็บไซต์ www.thailandbookofrecords.com,

Fan Page : บันทึกไทย : Thailand Book of Records 

                 4. รายการบันทึกไทย เจาะลึกเรื่องราวที่ได้รับการบันทึกสถิติ โดย ปัจจุบันออกอากาศทางช่อง 111 ปราการเคเบิ้ลทีวี 

รับชมได้ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี และ Youtube ทาง Thailandbookofrecords Chanel

 

 

                                                                    ..........................